Vrste pregleda i kako se oni izvode.

OPIS PREGLEDA

     Pregled magnetnom rezonancom (MR) predstavlja najprecizniju savremenu dijagnostičku proceduru kojom se vizualizacije zdravlje pojedinih organa i organskih sistema. MR može registrovati brojne promene struktura i funkcija u pojedinačnim regijama tela, emitujući radio-talase, a zatim se slika preseka određenih organa registruje signalom prispelim na kompjuter. MR je od neizmerne pomoći za uspešno lečenje, jer je nezamenljiv u postavljanju jasne dijagnoze brojnih oboljenja. I konačno, MR je potpuno neinvazivan i bez ikakvih štetnih efekata jonizujućeg zračenja po pacijenta.

     Pregled se obavlja u MR sali. Pacijent leži na stolu aparata koji se u toku snimanja uvlači u prsten. Potpuno bezbolan i neškodljiv, pregled traje od 15 do 30 minuta, ako je u pitanju jedna regija snimanja. Snimanje više regija, zahteva i srazmerno duže vreme pregleda. Veoma je važno da se u toku pregleda ne pomerate. Zdravstveni radnik Vas iz susedne sobe posmatra kroz staklo i putem video nadzora. U toku čitavog snimanja omogućena Vam je komunikacija sa lekarom. Takođe, na raspolaganju Vam je i pumpica čijim pritiskanjem možete prekinuti pregled u slučaju bilo kakve neprijatnosti. U toku rada aparata čuje se buka nalik lupanju koja potiče od promena gradijenata magnetnog polja i normalna je tehnička karakteristika aparata.

     Obratite pažnju da METALNI delići na Vašem telu ili garderobi, u magnetnom polju mogu naneti štetu Vama i osoblju, te Vas zbog toga molimo da u MR salu ne unosite predmete poput: naočara, nakita, satova, šnala, kaiševa, ključeva, zubnih proteza, aparata za sluh i sl.

VRSTE PREGLEDA MR

Magnetna rezonanca srca

Magnetna rezonanca (MR) srca je najsavremenija dijagnostička metoda u ranom otkrivanju bolesti srca. Među brojnim ndikacijama za MR pregled srca, najvažnije su: Kardiomiopatije (hipertrofična, dilataciona, restriktivna, miokarditisi) srčane mase i mase perikarda, bolesti perikarda (izlivi, konstriktivni perikarditis), oboljenja valvula.

U komparaciji sa drugim, neinvazivnim radiološkim metodama kao što su ultrazvuk (UZ) i kompjuterizovana tomografija (CT), prednost MR je u odsustvu štetnog jonizujućeg zračenja, mogućnosti pregleda trudnica i male dece, odsustva štetnog dejstva kontrastnog sredstva, proceni globalne i regionalne kontraktilne funkcije srca. Sa druge strane, MR pregled srca zahteva od pacijenta saradnju prilikom pregleda, jer traje duže u odnosu na pregled CT-om.

Pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom, okularnim i kohlearnim implantima, metalnim stranim telima kao i kalustrofobični pacijenti ne mogu se pregledati magnetnom rezonancom Ipak, pejsmejkeri nove generacije dozvoljavaju MR pregled, samo ako pacijent ima adekvatnu medicinsku dokumetaciju kod sebe.

Zbog manje prostorne rezolucije u odnosu na CT, MR nije metoda izbora u evaluaciji koronarnih krvnih sudova.

Specifična priprema za pregled ne postoji. Pre snimanja magnetnom rezonancom možete jesti normalno i uzeti  lekove koje uzimate u okviru redovne terapije.

U zavisnosti od dijagnoze i procene radiologa koji vodi MR pregled, pacijentu se intravenskim putem može aplikovati kontrastno sredstvo. Ono nam omogućava razlikovanje normalnog tkiva i eventualnih promena tog organa sa povećanjem osetljivosti i preciznosti pregleda. Kada se primenjuje kontrastno sredstvo, napomenemo pacijentu da bi bilo bi poželjno imati laboratorijske nalaze uree i kreatinina iz krvi, ne starijih od 15 dana. Na taj način bi se procenila funkcija bubrega kojima se izlučuje kontrast aplikovan tokom MR pregleda.

Iako je MR aparat na krajevima otvoren, kod nekih pacijenata postoji napetost usled zatvorenog prostora. Ukoliko postoji potreba, u konsultaciji  sa lekarom, možete uzeti lek za smirenje. Takođe je moguće primeniti analgo-sedaciju uz prisustvo i asistenciju specijaliste anesteziologa ne samo u slučaju klaustrofobije, već i kod nekih drugih patoloških stanja ili kada se radi pregled veoma male dece i beba, usled nemogućnosti mirovanja u toku pregleda.